Studio sans - Wit

Terms & Conditions

Scroll down

1. De prijzen van Studio Sans zijn onderhevig aan veranderingen. Wij behouden ons het recht voor deze te veranderen zonder aankondiging. De prijs van een offerte blijft gelden wanneer deze is goedgekeurd.
2. Studio Sans behoudt zich het recht voor om het gemaakte project te gebruiken voor eigen portfolio.
3. Studio Sans heeft het recht om alles wat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
4. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Studio Sans slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Studio Sans is geretourneerd.
5. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindt Studio Sans niet. Redelijke vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
6. Bij overschrijden van de uiterste betaaldatum van de factuur worden bijkomende intresten aangerekend. Deze bedragen 5% van het totale factuurbedrag per 30 dagen volgende op de overschrijding van de uiterste betaaldatum met een absoluut minimum van €50 excl. Btw.
7. Zolang geen schriftelijke overeenkomst tussen Studio Sans en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van project/ontwerp , blijven deze rechten bij Studio Sans.
8. Deze offerte is bindend vanaf schriftelijke of mondelinge goedkeuring. Bij annulatie van de opdracht vanaf de datum van goedkeuring, wordt een schadevergoeding geëist van 30% van het totaalbedrag (indien de opdracht nog niet afgerond is). Bij annulatie van de opdracht na het afronden van de eerder genoemde opdracht wordt er een schadevergoeding geëist van 100% van het totaalbedrag en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.
9. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
10. De werken aan websites, applicaties en andere online-toepassingen zullen slechts beginnen wanneer de klant voldoende content hiervoor heeft aangeleverd. Het in gebreke blijven van de eerdergenoemede content laat Studio Sans toe om de voorziene opleverdatum uit te stellen met minimum 2 weken na het aanleveren van de content.
11. Studio Sans behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
12. De wederpartij zal de offerte of factuur van Studio Sans op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na offerte- of factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Studio Sans heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur of offerte als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.
13. Vanaf elektronische, schriftelijke of mondelinge bevestiging zijn de onder dit document opgenomen voorwaarden en afspraken geldig.
14. Behoudens anders overeengekomen is de klant verplicht om een voorschot van 30% van het factuurbedrag voor aanvang van de werken over te maken op het rekeningnummer BE66 0018 1611 5943 van Studio Sans. Indien dit voorschot niet tijdig wordt betaald mag Studio Sans voor onbepaalde termijn de werken uitstellen. De overige 70% is betaalbaar 30 dagen na uitreiking van de factuur.
15. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Sans het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
16. Studio Sans verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.
Alle prestaties van Studio Sans zijn middelenverbintenissen. Studio Sans is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Studio Sans is niet aansprakelijk voor grove fouten of inbreuken op de copyrightwetgeving door de wederpartij.
17. Leveringstermijnen van Studio Sans zijn indicatief.
18. In onderlinge overeenkomst kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.